Luvi Kaş Otel

TR / EN

KVKK

 

Luvi Kaş Otel olarak bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçla aktarılacağı ve hukuki nedenleri ve KVKK’nun 10. ve 11.maddesinde sayılan diğer haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

LUVİ KAŞ OTEL
Adres: Andifli Mahallesi Doğruyol caddesi No3/1 Kaş/Antalya
Telefon: +90 0242 836 44 55
Web Sitesi:  https://www.luvikas.com

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEPLERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği ve işbu 5651 Sayılı Kanun Kapsamında İnternet Erişim Kaydı Tutulmasına Yönelik aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde kimlik, iletişim, banka  hesap verileriniz, otelimizin güvenliğine ilişkin görsel ve işitsel kayıtlar (Ses ve kamera kayıtları) ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir: Otelimizce sizlerden, üçüncü şahıslardan, internet sitesi ,diğer kurumların düzenlemeleri, gerekse yaptığımız sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı beyanlar ,mobil uygulamaları, ,elektronik posta ya da  başvuru formları gibi uygulamalarla kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan bu veriler; otel rezervasyonunun tamamlanması ve yönetilmesi, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabının yönetilmesi, kötü amaçlı kullanımın önlenmesi ile güvenliğinin sağlanması, talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması, web sitesi ve mobil uygulama hizmetlerinin sağlanması, sizlere sunduğumuz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik aksiyonların alınması, otel ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Güvenliğin sağlanması ve işleyişin sürdürülebilmesi amacıyla, binamızda (iç ve dış) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta ve misafir giriş çıkışları takibe alınmaktadır. İş bu takip ile; Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun kişisel veri işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve bina içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları, güvenilirliğini sağlamak, hizmet kalitesini arttırmak, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla alınmakta ve bu amaçla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen kişisel veriler; yalnızca bu amaçla işlenmekte ya da fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, açık rızanız olmadıkça yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve idari ve adli makamların bilgi talebi dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve aktarılmayacaktır. Kullanıcı kişisel verileri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebi kapsamında; ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve veri sahibi ya da üçüncü kişilerin sorun ve şikâyetlerini değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla; Otel’in tabi olduğu mevzuatta öngörülen şekillerde işlenebilir, aktarılabilir, gerekli olan süre boyunca saklayabilir.

Kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamınsa kişinin açık rızasına dayalı olarak kişisel veriler potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek, pazarlama, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerine ve beğenilerine en uygun teklifleri önermek, kişinin üye profilinde kayıtlı tercihlerine uygun olarak e-bülten göndermek amaçlarıyla da işlenmektedir.  Bunun yanı sıra kişisel verileriniz KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Otelin iş ortakları ve dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileriyle paylaşılabilir.

Aynı zamanda otelimiz KVKK’nda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

Otelimiz sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan rezervasyon formları, üyelik kayıt formları ya da web sitesi canlı destek paneli, web analiz araçları ve çerezler vasıtasıyla toplayabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları şunlardır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak  adresimize elden, noter kanalıyla yada  info@luvikas.com  elektronik posta adresimizi kullanarak Otelimize iletmeniz durumunda;  Otelimiz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Otelimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

Otel tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Bilgilendirme Metni’nin sınırları çerçevesinde, Otel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ,, bu doğrultuda Otelin “Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Bilgilendirme Metnini  okuduğumu, anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın özel nitelikli kişisel verilerimin Şirket ve “Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Bilgilendirme Metninde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.